« ماهي كوچولو | Main | مژده مسیح »

خزان

بعد از شايد سالها پيدا كردم آهنگمو
ميدونم بهار شده, بهارتان گلباران

زاده خزان هستم ديگه


http://iranianmp3s.com/home/player/index.php?artist=94&album=696&song=6188

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.farzane.net/cgi-bin/mt/3.35/mt-tb.cgi/15

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 26, 2008 4:08 PM.

The previous post in this blog was ماهي كوچولو.

The next post in this blog is مژده مسیح.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35